Liikunta on paras sijoitus

Liikunta on kunnan hyvinvointipolitiikan väline, jolla on suuri vaikutus yleisimpien kansanterveyden ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. Fyysisen hyvinvoinnin ohella liikunnalla on vaikutusta sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävä on liikuntamahdollisuuksien luominen tasa-arvoisesti kuntalaisille. 

TUL haluaa kuntalaisille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset liikkumisen sekä urheilemisen edellytykse ja tukee toimia liikunnan lisäämiseksi. 

TUL:n hallitus linjasi kuntavaalien alla 18.3.2017 seuraavat pääkohdat, joiden toteutumista liitto toivoo kuntapäättäjien edistävän tulevalla vaalikaudella. 

Matalan kynnyksen harrasteliikunta painopisteeksi.

Liikunnan rooli terveyden edistäjänä on kiistaton. Liikkumattomien aktivoiminen liikkumaan ja vähän liikkuvien liikkumisen lisääminen on kauaskantoisine vaikutuksineen koko yhteiskunnan etu. Siksi monipuolista liikuntaa kannattaa rahoittaa myös kuntatasolla. 

Liikunta on koko kunnan toiminnat läpäisevää. Liikuntapolitiikalla on vapaa-ajan toiminnan ohella yhtymäkohtia kaavoitukseen, yhdyskuntasuunnitteluun, asuntopolitiikkaan ja koulutukseen.

Seuratoiminta, kuten muukin kolmannen sektorin pääosin vapaaehtoisvoimin järjestettävä toiminta, tuottaa edullisesti monipuolisia ja vaikutuksiltaa pitkäkestoisia tuloksia. 

Matalan kynnyksen harrasteliikunta painopisteeksi, on TUL:n kannanotto kuntavaaleihin. TUL vetoaa kuntapäättäjiin tällä pääteemalla, joka jakaantuu edelleen yhteentoista yksityiskohtaisempaan tavoitteeseen. TUL haluaa liikuttaa niin äänestäjiä kuin kuntavaaliehdokkaitakin kohti huhtikuisia kuntavaaleja. 

 • Liikunnan rooli terveyttä ylläpitävän ja edistävän, sekä sairauksia ennaltaehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osanan on riittävästi huomioitava kunnallisessa päätöksenteossa.

 • Liikunta tulee saada kaikille maksuttomaksi peruspalveluksi.

 • Kansalaisten omaehtoista, järjestäytymätöntä liikuntaa on tuettava esteettömillä lähiliikunta-, luonto-, ja leikkipaikoilla ja -alueilla lähellä ihmisten asuinalueita. 

 • Liikuntapaikkojen asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisella tasolla.

 • Liikuntaa koulupäivän yhteydessä on kehitettävä ja lisättävä.

 • Liikkumisen mahdollisuudet turvattava erityisryhmille ja eri-ikäisille. 

 • Maahanmuuttajanuorten kotouttamisessa on huomioitava liikuntaharrastuksen osuus. 

 • Koulutilojen ilta-, viikonloppu- ja muuta vapaa-ajankäyttöä on suunnattava liikunnalliseen käyttöön. 

 • Kuntien tulee tukea vapaaehtoista - myös matalan kynnyksen liikuntaan keskittyvää - seurojen järjestämää liikuntatoimintaa esimerkiksi toiminta-, koulutus- ja toimitila-avustuksilla.

 • Liikunnan merkitys työssäjaksamiseen ja työuran pituuteen tulee huomioida kunnan omien työntekijöiden työyhteisöliikunnan kehittämisenä ja siihen panostamisena. 

 • Hallintouudistuksilla ei saa hankaloittaa liikunnan ennaltaehkäisevää roolia osana hyvinvointipolitiikkaa. 


  TUL ry hallitus 18.3.2017


 

Tähän olemme koonneet joitakin keskeisiä sivuja, joilta saa tietoja liikunta-asioissa vaikuttamiseen kuntatasolla.

Liikuntalaki Valtion Liikuntaneuvosto
Kuntaliitto

Suomen Olympiakomitea
Liikuntajärjestöjen Hyvinvointia Liikkeellä -hanke
Lähiliikuntapaikat -sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kuntalaisille tarjotuista lähiliikuntapaikoista.